Dane adresowe
Biuro Projektowo Konstrukcyjne 
MICROSERVICE s.c. 
J.Bogacz R. Bednarczyk 
42-218 Częstochowa 
al. Jana Pawła II 66/7 
Nip 573-284-18-88
tel. + 48 34 3246048

Klauzula informacyjna dla formularza

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Zgodnie z art. 13, 26 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”), informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.
  Współadministratorami Twoich danych osobowych są:
  Roman Bednarczyk
  Może się Pani/Pan z nim skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pomocą e-mail: roman.bednarczyk@microservice.info; telefon+48 34 3246048  lub pisemnie lub osobiście na adres Biuro Projektowo Konstrukcyjne MICROSERVICE s.c. al. Jana Pawła II 66/7, 42-218 Częstochowa
  (dalej jako: „Administrator Wykonawczy”)
  oraz
  Jacek Bogacz
  Może się Pani/Pan z nim skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pomocą e-mail: Jacek.bogacz@microservice.info; telefon+48 34 3246048  lub pisemnie lub osobiście na adres Biuro Projektowo Konstrukcyjne MICROSERVICE s.c. al. Jana Pawła II 66/7, 42-218 Częstochowa
  (dalej jako: „Współadministrator”).
  Działający wspólnie w formie spółki cywilnej pod nazwą Biuro Projektowo-Konstrukcyjne „Microservice” s.c. J. Bogacz R. Bednarczyk, NIP 5732841888, Al. Jana Pawła II 66/7, 42-218 Częstochowa.
 2. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
  Administrator Wykonawczy oraz Współadministrator wspólnie administrują Pani/Pana danymi osobowymi w następujących celu prowadzenia korespondencji zainicjowanej przez Panią/Pana przez powyższy formularz, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).
 3. ODBIORCY DANYCH
  Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Współadministratorów: naszym dostawcom usług internetowych, firmom świadczącym usługi informatyczne, naszym pracownikom lub współpracownikom świadczącym na naszą rzecz pracę lub usługi.
 4. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH/ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
  Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Pani/Pana dane przetwarzamy do czasu ustalenia, że się zdezaktualizowały, jednak nie dłużej niż 3 lata od daty ostatniego kontaktu.
 6. PANI/PANA PRAWA
  W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, o ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
  Osoba, która uzna, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, może też zawsze wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
  Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu umożliwienia nam odpowiedzi na Państwa korespondencję i pytania.

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych również informujemy, że:
  a) Administrator Wykonawczy i Współadministrator oświadczają, że przetwarzają Pani/Pana dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.
  b) Administrator Wykonawczy przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.
  c) Administrator Wykonawczy i Współadministrator zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do dodanych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo Administrator Wykonawczy i Współadministrator zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez Administratora Wykonawczego i Współadministratora oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych.
  d) Administrator Wykonawczy oraz Współadministrator zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator Wykonawczy oraz Współadministrator w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewniają:
  • Zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych;
  • Zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  • Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania;
  • W miarę potrzeb i możliwości Administrator Wykonawczy oraz Współadministrator zobowiązują się do stosowania, tam gdzie ryzyko tego wymaga pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych.
  e) Administrator Wykonawczy i Współadministrator mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO.
  We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych możesz kontaktować się zarówno z Administratorem Wykonawczym jak i z Współadministratorem, ale to Administrator Wykonawczy będzie Pani/Panu na wszystko odpisywał i pilnował realizacji Pani/Pana praw. Oznacza to, że najlepiej, aby kierował/a Pani/Pan komunikację w zakresie realizacji Pani/Pana praw do Administratora Wykonawczego.